Class Committee


ADVISORY COMMITTEE

Advisors
- Wong Ho Yan
- Peh Pei Hsin Desmond

EXECUTIVE COMMITTEE

Chairperson
- Chia Hao Jun Abel

Vice-Chairperson
- Ong Juay Yam Ryan

Secretary
Ng Jing Long Morgan

Treasurer
- Yeow Song Yi Joshua
 
SUPPORTING COMMITTEE

Sports & Wellness
- Chai Ming Hui Justin (Blue)
- Shreyas Bharadwaj (Black)
- Lucian Miles Ho (Red)
- Reuben Thomas (Yellow)
- Lim Chia Wei (Green)

Welfare / Service Learning Coordinators
- Wong Ao Shen
- Tan Yoong Jun Carlin
- Jasper Lye Yuan Xun

Cyber Wellness / Media Literacy Ambassadors
- Yap Jia Tong
- Tran Hoang Minh

National Education Representatives
- Chua Xue Yi Chelsea
- Gavriel Chua Liang En
- Chia Peng Han Wayne
- Ng Meng Tao
- Padala Sasank Ganesh

Environment Representatives
- Marcus Lee Mun Seng
- Erica Soo Li Xuan
- Heng Yee Chong Fabian
- Winston Ngoui Yong Ming

SUBJECT COMMITTEE

English Language
- Winston Ngoui Yong Ming

Chinese Language:
- Wong Ao Shen

Mathematics
- Karen Chong

Applied Science
- Ng Jing Long Morgan

Integrated Humanities
- TBC

Info-Communication Technology
- TBC

Innovation & Enterprise
- TBC

Interdisciplinary Research Studies
- TBC

Art, Design, Media & Technology
- Chua Xue Yi Chelsea